Therapeutische begeleiding


Hoe verloopt een begeleiding?


Tijdens de intakefase wordt samen met de client(en) gezocht wat er precies aan de hand is. De focus wordt voornamelijk op de aanmeldingsklacht(en) en mogelijke bijkomende problemen gelegd. Het is de bedoeling op het einde van deze fase een zo breed en duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de reden van aanmelding. Hiervoor kunnen enkele gesprekken nodig zijn.


De onderzoeksfase neemt meestal een aantal sessies in beslag, hierin gaan we verder op zoek naar de aard van de problemen, mogelijke oorzaken, enz. Gesprekken, vragenlijsten, testmateriaal en belevingsgerichte onderzoeken worden soms ingezet. 

Ook het vergaren van extra informatie van bijvoorbeeld school, CLB of huisarts kan hierbij nodig zijn. Een ruim aantal informatiebronnen en observatiegegevens komen een hulpverlening steeds ten goede. Een goede samenwerking met doorverwijzende instanties vinden we erg belangrijk om een goede transfer of uitbreiding van het toepassingsterrein van de begeleiding te bekomen. Discretie en beroepsgeheim staan echter steeds voorop in alle samenwerkingsverbanden.

De conclusies die we kunnen trekken uit de intakefase en de onderzoeksfase worden samen met de client(en) doorgenomen in een adviesgesprek. Hierin gaan we samen een planning opmaken van de begeleiding, alsook overleg plegen over de te begeleiden problemen. In dit gesprek kunnen we ook een doorverwijzing adviseren, indien de hulpvraag niet overeenstemt met het aanbod binnen onze praktijk.


Een begeleiding kan afhankelijk van de vraag of het probleem bestaan uit individuele gesprekken, speltherapie, gezinsgesprekken en/of ouderbegeleiding.

Het afbouwen van de begeleiding wordt in overleg met de client(en) en eventuele doorverwijzer besproken en gepland.


THERAPEUTISCHE BEGELEIDING

Welke soorten begeleiding?


De methodieken en behandelingswijzen die gehanteerd worden vinden hun basis in volgende belangrijke therapeutische stromingen; met name de cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en psychodrama. 

Individuele gesprekken

In een gesprek nodigt de therapeut je uit om te praten over je klachten en problemen en op zoek te gaan naar de mogelijke betekenis hiervan. Ook staan we stil bij jouw mogelijkheden en beperkingen, en trachten we jouw wensen, gedachten en gevoelens een plaats te geven. Zo proberen we te komen tot een mogelijke verwerking, aanvaarding, of een nieuw evenwicht in je leven. Er kan naast gesprekken ook steeds gebruik gemaakt worden van creatief materiaal. De therapeut zal geen pasklare oplossingen en/of adviezen geven, maar zal samen met jou op zoek gaan naar wat jij nodig hebt om je eigen oplossingen te vinden. 


Speltherapie

Kinderen hebben het vaak moeilijk met praten over hun problemen. Spel is de taal van het kind en daarom zal een begeleiding van kinderen plaatsvinden in de spelkamer. Hier is allerlei teken- , knutsel- en spelmateriaal aanwezig, waardoor het kind  wordt uitgenodigd op zijn tempo te bepalen hoe en wat er gespeeld wordt. Het kind zal zijn gevoelens en belevingen beter leren kennen doordat de therapeut communiceert met het kind via de beelden en symbolen van het spel. Het kind krijgt steun om deze gevoelens naar buiten te brengen, zijn ervaringen te verwerken en nieuwe te beleven doordat de therapeut woorden geeft aan het spel door mee te spelen en mee te leven.Ouderbegeleiding

Therapie van kinderen en jongeren is nooit de verantwoordelijkheid van het kind of de jongere alleen. Het is een gedeeld proces van de ouders, het kind of de jongere en de therapeut. Ouderbegeleiding vormt dan ook zeer vaak een onderdeel van de therapie. Hierin kunnen ouders hun eigen waarnemingen, gedragingen en vragen over het kind en hun rol als ouders uiten en bespreekbaar maken. Maar ook als ouders heel concrete vragen hebben over de opvoeding van hun kind(eren) en op zoek zijn naar concrete handvaten kunnen zij via ouderbegeleiding aan de slag gaan.  


Gezinsgesprekken

Het kind of de jongere en zijn ouders worden samen uitgenodigd. Vaak worden ook andere gezinsleden of belangrijke personen betrokken. Er wordt gekeken naar de onderlinge interacties en relaties tussen de gezinsleden. Ieder lid van het gezin zal de kans krijgen om stil te staan bij de manier waarop met elkaar wordt omgegaan en hoe deze omgang mogelijk samenhangt met de problemen. Samen zal gewerkt worden om de communicatie en de relaties in het gezin te verbeteren.  De therapeut zal geen pasklare oplossingen en/of adviezen geven, maar zal samen met het gezin op zoek gaan naar wat zij nodig hebben om hun eigen oplossingen te vinden.

KostprijsDe Dageraad is een privé-praktijk, waarin wij werken op zelfstandige basis. Onze sessies hebben een duur van 50 minuten en hiervoor rekenen wij 60 euro aan.Indien een gesprek nodig wordt geacht ten behoeve van de begeleiding (bijvoorbeeld schooloverleg, overleg met een arts, verslaggeving, e.a.), zal dit met de cliënt besproken worden. Deze zullen tevens aangerekend worden aan 60 euro / 50 minuten + verplaatsingskosten.De meeste mutualiteiten komen tussen in de kosten voor enkele sessies.

Voor de meest recente informatie raden wij u aan contact op te nemen met uw mutualiteit en hiervoor de nodige documenten mee te brengen.